top of page

פתוחה להרשמה

אסירי ציון


בהתאם לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, במשרד העלייה והקליטה פועלת הרשות לאסירי ציון והרוגי המלכות.

כחלק ממשימות הרשות המאתגרות העומדות לפניה פועלת הרשות לתיעוד פועלם של אסירי ציון ומנציחה את זכרם של הרוגי המלכות באופן מתמיד ורציף. התיעוד מוצג על גבי אתר האינטרנט הממלכתי אשר הוקם ע"י משרד העלייה והקליטה.

מדובר במשימה לאומית ממדרגה ראשונה, המעלה על נס את פועלם ומבליטה נקודות משמעותיות בהיסטוריה ובמורשת של עמנו.

about
the organization

התוכנית מתמקדת בהעצמת סיפורי הגבורה של אסירי ציון מכלל העולם מתוך פילוח רוחבי הקיים ברשותנו של אסירי ציון שלשמחתנו עודם עמנו חיים .


הפעילות כולל שני מרכיבים עיקריים:

1. ביצוע ראיונות עם אסירי הציון, הקלטתם , איסוף חומרים רלוונטיים המעידים על פעילות ציונית , תמונות וסיפורים על מנת שסיפורי הגבורה ותלאות הדרך אותה חוו אסירי ציון לא ישכחו.

2. ליווי וסיוע לאסירי ציון בהתאם לצרכיהם: הליווי יתמקד גם בכאלה שטרם השלימו את הליך ההכרה ברשות ונדרשים בסיוע במילוי הטפסים .

בנוסף יידרש סיוע במילוי הטפסים במקביל ליד מכוונת שבמוסד לביטוח לאומי לאסירי ציון אשר הוכרו על ידי הרשות וממתינים לבחינת הועדות הרפואיות הקיימות במוסד לביטוח לאומי .

about
The volunteering

more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ראשון עד שישי, שעות פעילות: בשעות הצהריים ואחר הצהריים - גמישה בהתאם לזמינות הסטודנטים

map_854878.png

Where can I volunteer?

bottom of page