top of page
Child in Air Yoga
התנדבות עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

 כל מסגרות ההתנדבות שכוללות הזדמנות לעזור לאנשים בעלי צרכים מיוחדים 

bottom of page