top of page

פתוחה להרשמה

היחידה לשיווין הזדמנויות

סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים מהחברה הערבית, סטודנטים בוגרי החינוך החרדי, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, ותושבי פריפריה.

היחידה מפעילה תכנית הנחיה אקדמית לפיתוח מצוינות אקדמית בקרב הסטודנטים. ההנחיה ניתנת כשיעורי עזר, פרטניים או קבוצתיים, על ידי סטודנטים ותיקים שעברו בציונים גבוהים את הקורסים הרלוונטיים

על
הארגון

"קהילות לומדים"- חונכות אקדמית: חונכות המתמקדת בסיוע אקדמי לימודי וחברתי ומתקיימת במתכונת של 2-4 שעות שבועיות. במסגרת פעילות החונכות, נעשית התאמה אישית בין צרכי הסטודנט הנחנך לבין יכולותיו וניסיונו של הסטודנט החונך

על
הההתנדבות

more-information_7866604.png

חשוב לדעת

התנדבות זו רלוונטית רק לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

גמיש בתיאום מול הסטודנט הנחנך, בהתאם לשעות הפעילות של האוניברסיטה (החונכות מתקיימת בכותלי האוניברסיטה)

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

ירושלים, רחובות

bottom of page