כתב הצהרה והתחייבות לפעילי שח"ק תשפ"א

אני, אשר פרטי הם:

arrow&v
arrow&v

מצהיר/ה בזאת כי:

הואיל ופניתי למינהל לסטודנטים עולים בבקשה לקבלת סיוע למטרת לימודי והואיל וידוע לי כי כתנאי לזכאות לקבלת סיוע מתוך הסיוע המקסימלי המגיע לי מהמימנהל לסטודנטים עולים אני נדרש/ת לבצע פעילות שח"ק (שרות חברתי קהילתי) בנוסף לעמידתי בתנאי הזכאות לקבת הסיוע הקבועים בנוהל מינהל הסטודנטים, ולכן אני מבקש/ת לפעול במסגרת תכנית שח"ק בשנת הלימודים תשפ"א ואני מתחייב בזאת כדלקמן: